zpět
Nový znak a prapor pro kraj

Moravskoslezský kraj ode dneška využívá nový znak, který navrhl heraldik Jan Tejkal.

A jak probíhalo výběrové řízení? „Rada kraje vypsala v dubnu 2001 veřejnou soutěž na ztvárnění symbolů do čtvrtého pole znaku a zároveň jmenovala pracovní komisi, která přijaté návrhy hodnotila,“ řekla Silvie Mikulcová z tiskového oddělení Krajského úřadu. „Na červencové schůzi bylo radě kraje předloženo celkem 32 návrhů, zájem občanů byl ve srovnání s jinými kraji nadprůměrný,“ dodala Mikulcová.

Tematicky se většina návrhů pro volné pole znaku týkala zdroje obživy, reliéfu krajiny či historického označení zemí. Komise nejvíce ocenila tradiční řešení Miroslava Hirsche využívající erb Opavska a Těšínska. Na druhém místě byl zařazen tematický návrh upřednostňující historický způsob obživy v kombinaci s reliéfem krajiny, jehož autorem je Jan Oulík. Třetí místo patří Petru Hanzelkovi – jeho návrh zohledňuje zdroj obživy kraje, znaky průmyslu a hornictví.

Zastupitelstvu kraje byla na jeho zasedání v září minulého roku předložena informace o průběhu soutěže a o oceněných návrzích. Vzhledem k tomu, že rada kraje nevybrala žádný ze soutěžních návrhů jako vzorový podklad pro oficiální znak kraje, doporučila zastupitelstvu přijmout kritéria, jak mají být ztvárněny čtyři pole znaku.

„Při posledním posuzování znaku v březnu minulého roku byly schvalovány návrhy odborníků,“ vysvětlila Mikulcová.

V lednu 2002 byl osloven český heraldik Jiří Louda, který vytvořil jeden návrh znaku. Vycházel z interpretace kritérií pro udělování znaků krajům. Čtvrté pole vystihuje charakter kraje: zlaté (žluté) pole je příčně rozčleněno vlnitým pruhem, který připomíná rozvodí mezi Černým mořem a Baltem, v horní polovině je ozubené kolo, v dolní polovině zkřížená hornická kladívka, symboly hornictví a průmyslu.

V polovině února předložil dva své návrhy Rudolf Kouba, výtvarník a kunsthistorik, který se obrátil na sekretariát hejtmana kraje. Jeho návrhy v obou případech uváděly v 1. poli moravskou orlici, v 2. poli slezskou orlici a ve 4. poli znak města Ostravy (kompletní), 3. pole je rozpoltěné, přičemž v první polovině je derivát znaku Těšínského knížectví a v druhé polovině derivát znaku Opavského knížectví, toto řešení má dvě varianty.

„Rada rozhodla předložit na zasedání zastupitelstva všechny dosud předložené návrhy znaku (výše uvedené tři nové verze společně s návrhy, které již jednou předložil Jan Tejkal) bez toho, že by kterýkoliv z nich doporučila,“ řekla Silvie Mikulcová. „Zastupitelstvo v březnu minulého roku vzalo na vědomí všechny předložené návrhy a navrhlo předsedovi PSP ČR udělit MSK znak dle návrhu, jehož autorem je Jan Tejkal,“ dodala Mikulcová. (1. pole: slezská orlice, 2. pole: moravská orlice, 3. pole: kompletní znak města Ostravy, 4. pole půlené: znak Opavska + těšínská orlice.) „V parlamentu náš návrh posuzoval heraldický podvýbor. Dnes jej tedy slavnostně uděluje předseda PSP ČR,“ řekla Mikulcová.

Moravskoslezský kraj může znak oficiálně užívat od dnešního dne.
Další články:Copyright ©  2001-2020 SilesNet s.r.o.